Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

JA Spirit

Vestigingsadres
Vierakkerstraat 53
6851BD, Huissen

KvK-nummer: 60324376
BTW nummer: NL001883968B58

Artikel 2 – Definities

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen JA Spirit en wederpartij en alle producten (behalve Yoni eieren waarvoor andere voorwaarden worden gehanteerd), aanbiedingen, offertes en facturen van JA Spirit
 • Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk met JA Spirit worden overeengekomen en hebben enkel betrekking op de desbetreffende overeenkomst.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4 – Bestellingen en overeenkomsten

 • De wederpartij is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van verstrekte gegevens betreffende de bestelling.
 • JA Spirit behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren al dan niet uit te voeren.
 • De consument mag de overeenkomst ontbinden zolang de bestelling niet is klaargemaakt voor transport door JA Spirit

Artikel 5 – Prijzen

 • Alle prijzen zijn in Euro (€), inclusief BTW, exclusief verzendkosten en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat.
 • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte of overeenkomst zijn vermeld.

Artikel 6 – Levertermijn

 • Gegeven levertermijnen zijn bij benadering en niet bindend voor JA Spirit
 • Het overschrijden van de levertermijn betekent dan ook niet dat JA Spirit op enige manier aansprakelijk gesteld kan worden gehouden.
 • Bij vooruitbetaling gaat de levertermijn in na ontvangst van de betaling.
 • De langste levertermijn van een product in een levering bepaalt de levertermijn van de levering.

Artikel 7 – Gebruik producten

 • De wederpartij draagt zorg dat de aanbevelingen en voorwaarden voor gebruik uit de handleidingen van geleverde producten worden nageleefd.
 • Indien wederpartij specialistiche apparatuur zoals, maar niet uitsluitend multimeters, oscilloscopes, labvoedingen, logic analyzers of functiegeneratoren in gebruik neemt, draagt wederpartij zorg dat deze appratuur uitsluitend wordt gebruikt in een geschikte omgeving en dat de gebruiker op de hoogte is van de mogelijkheden en beperkingen van de apparatuur.
 • JA Spirit onthoudt zich van elke aansprakelijkheid met betrekking tot gebruik van de Yoni eieren. Deze zijn altijd op eigen risico te gebruiken.
 • JA Spirit onthoudt zich van elke aansprakelijkheid met betrekking tot aanpassen van zilveren sieraden en sieraden van andere materialen. Als consument het voorwerp aanpast door middel van buigen, trekken of enigerlei andere vorm van aanpassing om het bijvoorbeeld beter pasbaar te maken  dan vervalt elke vorm van garantie. Dit gebeurt dus altijd op eigen risico, ook bij buigzame ringen. Dit geld ook voor sieraden waarbij aangenomen mag worden dat ze een keer te buigen zijn, bijvoorbeeld een ring die op maat te maken is. We raden dan ook aan dit nooit meer dan eenmaal te doen. Bij geregeld buigen treed moeheid van het materiaal op en zal het breken.
 • JA Spirit onthoudt zich van elke aansprakelijkheid met betrekking tot gebruik van kaarsen, geurkaarsen en andere brandbare artikelen. Deze zijn altijd op eigen risico te gebruiken. Het valt ten sterkste aan te raden vuurvaste onderzetters te gebruiken onder kaarsen en ten alle tijden aanwezig te zijn terwijl ze branden.
 • JA Spirit onthoudt zich van elke aansprakelijkheid met betrekking tot aanpassingen door consument van het gekochte product. Als consument het voorwerp aanpast vervalt elke vorm van garantie.
 • JA Spirit onthoudt zich van elke aansprakelijkheid met betrekking tot gebruiksschade aan artikelen.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

 • Bij de aankoop van producten of diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product of dienst door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking, binnen 14 werkdagen aan de ondernemer retourneren, conform de door JA Spirit verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Dit geld niet voor Yoni eieren die vaginaal dienen worden ingebracht. Zij zijn niet inleverbaar of te ruilen na ontvangst. Dit in verband met de hygiene..
 • Bij een retournering zal het oorspronkelijke bedrag van het betreffende product zoals vermeld op de factuur worden terugbetaald, tenzij het product niet aan de retourvoorwaarden voldoet.
 • Indien er waardevermindering aan het product ontstaat doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan, wordt deze waardevermindering in rekening gebracht en afgetrokken van het terug te betalen bedrag.
 • Yoni eieren (altijd bedoeld voor vaginaal gebruik) worden vergoed als ze door verzending beschadigd zijn. Let wel dat de schade melding binnen 1 dag na levering moet plaats vinden. Dit doordat Yoni’s als ze te koud in een pan kokend water worden gedaan ook kunnen barsten. Iets dat wij er duidelijk bij vermeldden. Yoni eieren kunnen niet worden geruild als er na 1 dag na ontvangst geen bericht aan JA Spirit is gedaan.

Artikel 9 – Conformiteit en garantie

 • JA Spirit staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • JA Spirit hanteert een garantie termijn van 28 dagen bij normaal gebruik. Hier valt opgedane schade aan producten na ontvangst niet onder.
 • Het breken van armbanden en kettingen door gebruik valt niet onder de garantie termijn omdat JA Spirit hier geen invloed op heeft. Wel is het zo dat JA Spirit garandeert een deugdelijke kwaliteit te leveren. Blijkt dit na onderzoek van ons niet het geval te zijn in onze voorraad van het product, en valt het product binnen de 28 dagen garantie dan kan er alsnog worden besloten dat JA Spirit het product wel onder de garantie laat vallen.

Artikel 10 – Levering

 • Wanneer de levering incompleet, beschadigd of onjuist is dient de wederpartij binnen 7 dagen na ontvangst hier schriftelijk melding van te maken bij JA Spirit. Bij gebreke hiervan behoudt JA Spirit het recht klachten niet meer in behandeling te nemen en wordt geacht dat de wederpartij de levering heeft goedgekeurd.
 • De wederpartij is verplicht geleverde producten te controleren alvorens deze in gebruik te nemen.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 • Producten blijven eigendom van JA Spirit, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan.

Artikel 12 – Betaling

 • Door wederpartij verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • JA Spirit behoudt zich het recht bestellingen te annuleren wanneer de wederpartij verzuimt binnen de daarvoor gestelde periode te betalen.
 • De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan JA Spirit verschuldigde.
 • Indien de wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien JA Spirit echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald.

Artikel 13 – Overmacht

 • JA Spirit is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 • Indien JA Spirit aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • JA Spirit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat JA Spirit is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 • Indien JA Spirit aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van JA Spirit beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De aansprakelijkheid van JA Spirit is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • JA Spirit is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van JA Spirit aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan JA Spirit toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • Indien er bij transport van JA SPIRIT naar koper schade is ontstaan dan dient dit binnen drie dagen gemeld te worden. Er dienen dan een viertal foto’s aan JA SPIRIT verzonden te worden. Een foto van de doos waarin het beschadigde product is verzonden, een foto van het verzend label, een foto van de verpakking in de doos, een foto van het beschadigde product en een foto van de pakbon. Pas dan kan JA SPIRIT het geval beoordelen en een eventuele vergoeding of ruil object aanbieden.
 • JA Spirit is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De wederpartij vrijwaart JA Spirit voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan JA Spirit toerekenbaar is.
 • Indien JA Spirit uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden JA Spirit zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is JA Spirit, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van JA Spirit en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.